APPS ID-WASTE

APPS PROFESSIONALS PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

W·CITY

App ciutadana que cobreix totes les necessitats pel que fa a informacióconsulta i comunicació dels usuaris del servei

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI
– Model de recollida i calendari anual personalitzable

– Informació del sistema de càlcul de taxes

– Informació d’altres serveis: voluminosos, poda, etc.

– Avisos personalitzables

 

PERFIL D'USUARI AMB ACCÉS A TOTES LES DADES INDIVIDUALITZADES
– Consulta de la participació amb opció de filtratge

– Avisos d’incidències pròpies

– Opció de multiperfil: un habitatge, n usuaris; un usuari, n habitatges

– Consulta de tags i altres materials activats

– Avisos de participació

– Consulta de factures

 

COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL
– Sol·licitud de recollides i serveis

– Comunicació d’incidències i seguiment de l’estat

– Sol·licitud de permisos

– Comunicació amb el servei

 

DETERMINACIÓ DE CODIS I TAGS
– Avís de material no activat

– Introducció de codis mitjançant captura de QR o de codi de barres o bé mitjançant teclat amb verificació

 

W·LINK

Actualitza de forma segura i sincrònica les bases de dades dels generadors en sistemes de recollida amb identificació

ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS D'USUARIS I MATERIALS
– Recollida de dades personals i de contacte

– Associació de codis tag a usuaris

– Registre de lliurament de materials sense codi tag

– Gestió de modificacions i canvis amb perfil d’aministrador

 

SEGURETAT EN LA RECOLLIDA I L'ENVIAMENT DE DADES
– Patrons de codi tag preestablerts i personalitzables

– Camp de verificació de codis tag en cas d’entrada manual

– Captura de codis tag mitjançant QR o codi de barres

– Impedeix la duplicitat d’usuaris i codis tag

– Sistema d’emmagatzematge de dades en zones sense cobertura 

PROTECCIÓ DE DADES I TRANSPARÈNCIA
– Avís legal de cessió de dades personalitzable

– Enviament de dades via correu electrònic o SMS als usuaris

– Sistema d’autorització mitjançant signatura

 

W·DATA

Recull i gestiona les dades per a la impantació de nous models i serveis

SISTEMATITZACIÓ I ESTANDARITZACIÓ DE LA RECOLLIDA DE DADES
– Actualització del cens d’activitats

– Actualització del cens d’habitatges i edificis

– Registre fotogràfic

– Recollida de dades de contacte d’actitivtats i finques

– Generació de residus i contenidorització

CONTROL DE QUALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES
– Sistema de validació de les dades

– Sistema d’avisos als tècnics de camp 

CONSULTA, VISUALITZACIÓ I INFORMES MITJANÇANT ID·SOFT
– Fitxes de camp descarregables en format pdf

– Resultats descarregables en format xls

– Visualització i filtratge de dades i fitxes

 

W·TASK

Registra, monitora i resol totes les incidències de forma centralitzada

REGISTRE D'INCIDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS
– Geolocalització amb vinculació a la guia de carrers

– Vinculació amb la base de dades de tags RFID per a la identificació de l’element o el generador

– Personalització dels camps de recollida de dades

– Registre fotogràfic

REGISTRE DE SEGUIMENT I LA RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES
– Personalització de les actuacions de resolució

– Registre fotogràfic de l’estat

– Registre de totes les actuacions fins al tancament

– Consulta de l’historial de la incidència 

GESTIÓ CENTRALITZADA, CONSULTA, VISUALITZACIÓ I INFORMES MITJANÇANT ID·SOFT
– Assignació d’actuacions de resolució

– Recepció d’incidències procedents de tot el sistema: equips embarcats o receptors mòbils, W·CITY, W·TASK i maquinari integrat

– Resultats descarregables en format xls

– Fitxes d’incidència descarregables en format pdf

– Visualització i filtratge de dades i incidències

 

W·STATION

Gestiona les entrades i sortides de les deixalleries i controla la traçabilitat dels residus

REGISTRE D'ENTRADES I SORTIDES
– Control d’entrades i sortides de les instal·lacions

– Registre fotogràfic

– Control de participació de l’usuari 

REGISTRE I SEGUIMENT DELS RESIDUS
– Traçabilita dels residus dins les instal·lacions

– Gestió dels límits del nombre d’aportacions

– Control de productes reutilitzables “mercat de segona mà”

CONSULTA, VISUALITZACIÓ I INFORMES MITJANÇANT ID·SOFT
– Generació de fitxes d’usuaris descarregables en format pdf

– Resultats descarregables en format xls

– Generació d’albarans i factures

– Control i gestió de les bases de dades